เมนูรายการหลัก
สรุปรายการแข่งขัน
ข้อมูลผู้ใช้ สถานที่ คู่มือ
การนำเสนอผลแข่งขัน
สถิติการลงทะเบียน
 • จำนวนโรงเรียน 19
 • จำนวนกลุ่มโรงเรียน 1
 • จำนวนทีม 534
 • จำนวนนักเรียน 968
 • จำนวนผู้ฝึกสอน 753
 • จำนวนกรรมการ 718
 • ผู้ฝึกสอน+นักเรียน 1,721
 • ผู้ฝึกสอน+นักเรียน+กรรมการ 2,439
 • ประกาศผลแล้ว
 • จำนวน 283 / 283 (100.00%)
 • ผู้ใช้งานล่าสุด 10 อันดับ
 • 1. โรงเรียนบ้านกันจาน
  2. โรงเรียนบ้านโตนด
  3. โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ
  4. โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
  5. โรงเรียนบ้านโนนงาม
  6. โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
  7. โรงเรียนบ้านขนุน
  8. โรงเรียนบ้านนาขนวน
  9. โรงเรียนบ้านซะวาซอ
  10. โรงเรียนบ้านโนนคูณ

สถิติการเข้าชม
 • ผู้เข้าชมวันนี้ 1
 • ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ 2
 • ผู้เข้าชมเดือนนี้ 9
 • ผู้เข้าชมปีนี้ 273
 • ผู้เข้าชมทั้งหมด 2430
 • เริ่มนับ 11 มิถุนายน 2559
 • IP:34.204.193.85

ข่าวประชาสัมพันธ์


รายละเอียด :

ประกาศจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อนุมัติให้จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 เพื่อเป็นเวทีให้ครู นักเรียนแสดงออกตามความสามารถของตนเองอย่างอิสระและสร้างสรรค์ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งการใช้กิจกรรมเป็นสื่อเพื่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และการสร้างภูมิคุ้มกันภัยยาเสพติด โดยจัดเวทีการประกวดแข่งขันทักษะทั้งระดับโรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษา ระดับภาค และระดับชาติ
(หนังสือประกาศ คลิกที่นี่)

:12 สิงหาคม 2560

เอกสารงานแข่งขันต่าง ๆ

สรุปผลการแข่งขันตามโรงเรียน
สรุปเหรียญรางวัลแยกรายประเภทการแข่งขัน

หมวดหมู่
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์
การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
ทั้งหมด
#
โรงเรียน
จำนวนรายการ
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
1 โรงเรียนบ้านขนุน 63 49
81.67%
5
8.33%
6
10.00%
60
2 โรงเรียนบ้านสวนกล้วย 44 39
92.86%
3
7.14%
0
0.00%
42
3 โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง 47 36
80.00%
6
13.33%
3
6.67%
45
4 โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน 38 25
71.43%
7
20.00%
3
8.57%
35
5 โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ 35 20
66.67%
8
26.67%
2
6.67%
30
6 โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล 25 16
66.67%
7
29.17%
1
4.17%
24
7 โรงเรียนบ้านนารังกา 25 16
76.19%
5
23.81%
0
0.00%
21
8 โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง 29 14
50.00%
9
32.14%
5
17.86%
28
9 โรงเรียนบ้านโนนงาม 23 14
60.87%
8
34.78%
1
4.35%
23
10 โรงเรียนบ้านโตนด 23 11
55.00%
6
30.00%
3
15.00%
20

รูปภาพกิจกรรมการแข่งขัน
ตารางการแข่งขัน
สรุปการแข่งขันรายวัน
สรุปการวันแข่งขันตามสถานที่
สรุปการตัดสินรายวันของกรรมการ
เกณฑ์การแข่งขัน

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนบึงระนาม ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนบึงระนาม อีเมล์ wilakitti80@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม